Financiële verantwoording

Foundation 1904 is per 29 maart 2017 opgericht. De financiële verantwoording zal later op deze site geplaatst worden, conform de wettelijke verplichtingen:

 

Per het einde van ieder boekjaar (het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar) worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. Deze jaarstukken dienen - indien het bestuur daartoe besluit - te worden vergezeld van een rapport van een registeraccountant, een accountant-administratieconsulent of financieel deskundige.